گروه مطالعاتی بیماری های مزمن غیرواگیر بنا بر ضرورت بهره برداری از نتایج حاصل از تلاش تیم تحقیقاتی کوهورت گلستان در زمینه بیماری های مزمن غیرسرطانی، از سال 94 در پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران پایه گذاری شد تا با توجه به شیوع روز افزون بیماری های مزمن در ایران و  با اتکا به داده های حاصل از مطالعه بزرگ کوهورت گلستان، آنها را در راستای انجام تحقیقات جدید و انتشار مقالات بین المللی با سه هدف کمک به بهبود سیاستگذاری ها در نظام سلامت ، پیشگیری از شیوع بیماری های مزمن و نیز کمک به ارتقای رشد علمی ایران در عرصه تولید علم جهان به کار گیرد.

 

تولید مقالات بسیار متعدد در زمینه بیماری های مزمن که همگی در مجلات معتبر بین المللی جهان منتشر شده اند، انجام تحقیقات برای تولید قرص پلی پیل به منظور پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی، همکاری تحقیقاتی با بزرگترین و دقیق ترین مطالعه جهانی بار بیماری ها و همکاری با  گروه مطالعاتی عوامل خطر بیماری های مزمن غیرواگیر « امپریال کالج لندن» از مهمترین نتایج ایجاد و فعالیت گروه مطالعاتی بیماری های غیرواگیر مزمن در پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است.

 

 

 

.

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی