محققان پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران با انجام مطالعه ای، برای ثابت کردند که پیشگیری دارویی از پانکراتیت حاد در اندوسکوپی « ERCP » احتمالا به تنهایی کافی است و نیازی به روش «استنت گذاری در مجرای لوزالمعده همراه با پیشگیری دارویی » در بیماران در معرض خطر نیست.

 

به گزارش پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران مطالعه محققان این پژوهشکده در حالی این یافته جدید را ارائه کرده است که پانکراتیت حاد یکی از عوارض احتمالی اما بسیار جدی اندوسکوپی « ERCP» است.

« ERCP»  یک روش تشخیصی و درمانی است که برای خارج کردن سنگهای مجرای  مشترک صفراوی  و سنگ های مجرای پانکراس،  گشاد کردن تنگی های خوش خیم و بدخیم مجرای مشترک صفراوی و مجرای پانکراس به کار می رود.

مطالعه محققان پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران که از نوع «کارآزمایی بالینی تصادفی» است، بر روی 414  بیمار (60 درصد زن و 40 درصد مرد)  17 تا 60 سال در معرض  خطر بالای پانکراتیت حاد ( حداقل یک یا دو عامل خطر) که به بیمارستان شریعتی تهران مراجعه کرده و  تحت درمان مداوم بودند انجام شده و نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه 207  نفره « استنت گذاری در مجرای لوزالمعده همراه با پیشگیری دارویی» و «فقط پیشگیری دارویی»  تقسیم  شده و به مدت 21  ماه مورد بررسی  قرار گرفتند.

دکتر رسول ستوده منش، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران که مجری اصلی این مطالعه است، درباره نتایج آن گفت : در این مطالعه، پیشگیری دارویی از بروز پانکراتیت حاد پس از ERCP  بیماران پرخطر هر دو گروه ، با  شیاف 100 میلی گرمی «ایندومتاسین رکتال»،  قرص 5 میلی گرمی زیر زبانی «ایزوسورباید دی نیترات» و سرم «رینگر لاکتات» صورت گرفته است.

 

استاد پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد ، با اشاره به این که همه بیماران مورد مطالعه، 24 ساعت پس از ERCP در ریکاوری اندوسکوپی از نزدیک تحت بررسی بودند و بیمارانی که به بیش از این زمان بستری در بیمارستان نیاز داشتند ، به بخش گوارش منتقل شدند گفت: تشخیص بیماران در معرض خطر پانکراتیت حاد، در طول یک شبانه روز پس از ERCP صورت گرفته است .

 

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد ، گفت: نتایج بررسی ها در مطالعه حاضر احتمالا حاکی از تاثیرات کافی استفاده از دارو در پیشگیری از پانکراتیت حاد پس از عمل ERCP در مقایسه با روش استنت گذاری همراه با پیشگیری دارویی در بیماران بوده هرچند باید نتایج این مطالعه توسط مطالعات وسیع تر به تایید برسد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی