پژوهش های در حال انجام

• برآورد بار (Burden) و تعیین روند بروز و شیوع سرطان روده بزرگ در سطح جهانی، منطقه ای، ملی و استانی با استفاده از داده های مطالعه بار جهانی بیماریها (Global Burden of Diseases) با همکاری Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) دانشگاه واشنگتن

• امکان سنجی طرح ادغام غربالگری سرطان روده بزرگ در نظام سلامت کشور برای جمعیت ایرانی در معرض خطر متوسط سرطان روده بزرگ (با همکاری آژانس بین المللی تحقیقات سرطان / IARC)

•  شناسایی میکروارگانیسم های موجود در روده بزرگ (Gut Microbiota) و تعیین نقش آنها در ارتباط با سرطان روده بزرگ (با همکاری آژانس بین المللی تحقیقات سرطان / IARC)

•  مطالعه هزینه-اثربخشی غربالگری سرطان روده بزرگ در جمعیت ایرانی در معرض خطر متوسط سرطان روده بزرگ (با همکاری آژانس بین المللی تحقیقات سرطان / IARC)


طرح های آینده

•    مطالعه بررسی اثر حفاظتی آسپرین دوز پایین در مقابل آدنوم ها و سرطان کولورکتال: کوهورت آینده نگر مبتنی بر جمعیت
•    بررسی میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ
•    بررسی کیفیت زندگی و کیفیت مراقبت تسکینی (Palliative care) در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی