با تلاش اعضای هیأت علمی و محققان مرکز تحقیقات درمان های سلولی در بیماری های گوارش چندین طرح تحقیقاتی در دست انجام است که مهمترین آنها را طرح های ذیل تشکیل می دهند:


1.    توسعه مدل موشی شخص محور از بیماران ایرانی مبتلا به آدنوکارسینوم کولورکتال ستینگ متاستاتیک با استفاده از بافت های بیوپسی؛ مطالعه پایلوت


2.    ارزیابی میزان پایداری بیومارکرهای توموری در مدل¬های موشی شخص-محور بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم کولورکتال ستینگ متاستاتیک؛ مطالعه پایلوت


3.    تولید CAR T cell ضد تومور مارکر CD19؛ مطالعه پیش بالینی


4.    بررسی اثرات درمانی Killer Cellهای اتولوگ در بیماران مبتلا به سرطان کولون؛  کارآزمایی بالینی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی