دکتر اکرم پورشمس

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

نشانی ایمیل: pourshams@ams.ac.ir

 

 

 

 

 

 

دکتر حسین پوستچی

رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص:  اپیدمیولوزی

نشانی ایمیل: h.poustchi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

دکتر صدف قاجاریه سپانلو

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: اپیدمیولوژی

نشانی ایمیل:  sepanlou@yahoo.com

 

 

 

 

 

دکتر اشرف محمدخانی

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: ژنتیک

نشانی ایمیل: mohamadkhani.ashraf@gmail.com

 

 

 

 

 

 

دکتر ناصر احمد بیگی

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: هماتولوژی

نشانی ایمیل: ahmadbeigi28@gmail.com

 

 

 

 

 

 

دکتر رامین شاکری

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: اپیدمیولوژی

نشانی ایمیل: rshakeri@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

دکتر حمیده سلیم زاده

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

نشانی ایمیل:  salimzadeh.h@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

دکتر  مریم هاشمیان

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: متخصص تغذیه

ایمیل: hashemian3@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

دکتر محمود نادری

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: بیوتکنولوژی پزشکی

نشانی ایمیل: mahmood.naderi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

دکتر احمد رضا نیاورانی

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: بیوتکنولوژی

نشانی ایمیل:  niavarani@tums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مسعود خوش نیا

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

نشانی ایمیل: khoshniamd@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر سودابه اعلاتاب

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: متخصص علم بالینی

ایمیل: sudabehalatabpyahoo.com

 

 

 

 

 

مطالب مشابه