دکتر رضا ملک زاده

رتبه علمی: استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

نشانی ایمیل:  malek@tums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر  صادق مسرت مشهدی

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص:  فوق تخصص گوارش و کبد

نشانی ایمیل: massarat@tums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مرتضی خطیبیان

رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

نشانی ایمیل:  khatib@tums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر جواد میکائیلی

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

نشانی ایمیل: mikaeli@tums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر قدرت الله منتظری

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

نشانی ایمیل: Dr.montazeri@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر حسین اصل سلیمانی

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

 ایمیل: soleimani@tums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر همایون واحدی

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: 'فوق تخصص گوارش و کبد

ایمیل: vahedi@tums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر رضا انصاری

رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد

ایمیل: ansari@tums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مهدی صابری فیروزی

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

 ایمیل: saberifm@ddrc.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر سیاووش ناصری مقدم

تخصص: فوق تخصص گوارش  و کبد

رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایمیل: sianasseri@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

دکتر رسول ستوده منش

  رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

ایمیل: r.sotoudehmanesh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مسعود ستوده

تخصص: متخصص آسیب شناسی

رتبه علمی: استاد تمام

ایمیل: masoud.sotoudeh.md@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر شاهین مرآت

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

ایمیل: merat@tums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمد باقری

رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

ایمیل: baghmohammad@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا دلاوری

 رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

ایمیل: delavari@tums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر بیژن شهبازخانی

 رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

ایمیل: shahbaz@tums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مهدی محمدنژاد

رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص  گوارش و کبد

نشانی ایمیل: mehdi.nejad@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر امیرعلی سهراب پور

رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد

ایمیل : aasohrabpour@tums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر علی علی عسگری

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

 ایمیل: aliasgari@tums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمد امانی

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

ایمیل: amanim2012@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر آناهیتا صادقی

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

ایمیل:  a-sadeghi@tums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا سیما

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص: فوق تخصص گوارش و کبد

نشانی ایمیل: simaalireza@gmail.com

 

 

 

 

 

مطالب مشابه