هلیکوباکتر پیلوری

با توجه به شيوع و اهميت بیماری زخم دوازدهه (اثنی عشر)  و نقش مهم ميکروب هلیکوباکتر پيلوري در بروز این بیماری، در پنج سال نخست فعاليت مرکز تحقیقات بیماری های گوارش بخش مهمي از پژوهشها به اين موضوع اختصاص يافت. در اين پژوهشها ابتدا فراواني (شيوع) هليکوباکترپيلوري در اين بيماران و افراد عادي جامعه در برخي نواحي کشور به دست آمد و نشان داده شد که اين ميکروب به فراواني در مردم ما يافت مي شود و ريشه کني آن نه تنها اثر بسيار مطلوبي بر درمان زخمهاي معده و دوازدهه دارد، بلکه باعث کم شدن چشمگير عود و تکرار اين بيماري و پيشگيري از عوارض مهم آن نظير خونريزي و انسداد روده که زحمت بسيار براي بيمار ، خانواده وي و سيستم بهداشتي و درماني کشور ايجاد مي کنند دارد.

 

 

از بررسي هاي مهم انجام شده در اين زمينه تعيين حساسيت ميکروب مزبور به داروها و آنتي بيوتيک ها و مشخص کردن بهترين ترکيب درماني و طول مدت درمان در کشورمان بود. رژيمهاي درماني در مناطق مختلف دنيا متفاوت هستند و تعيين نحوه مناسب درمان در هر منطقه از اهميت بسزایی برخوردار است. در حال حاضر تحقيقات در اين زمينه در جهت توسعه دانش ميکروب شناسي نسبت به نحوه زيست و بيماري زايي آن و همچنين تغييرات فراواني و اثرات آن طي زمان در دست انجام است.

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی