:فهرست مقالات سرطانهای دستگاه گوارش (مری و معده ) منتشره از مطالعه بزرگ کوهورت گلستان

نخستین مقالات چاپ شده بر مبنای نتایج مطالعه کوهورت گلستان، بر انواعی از حیطه های علمی سرطان های گوارشی متمرکز بودند: از جمله اپیدمیولوژی سرطانها، عوامل خطر محیطی و رفتاری، ابعاد بالینی، و حیطه های مرتبط با پاتولوژی و ابعاد سلولی مولکولی و حتی ژنتیکی این سرطانها. در این مطالعات، عوامل خطر جدید مرتبط با سرطانهای گوارشی  از جمله تریاک، نوشیدنی های پرحرارت (چای داغ)، و بهداشت دهان و دندان مطرح و برجسته شده اند که فهرست ذیل، جدیدترین این مطالعات است

 

1.Moossavi S, Mohamadnejad M, Pourshams A, Poustchi H, Islami F, Sharafkhah M, Mirminachi B, Nasseri-Moghaddam S, Semnani S, Shakeri R, Etemadi A, Merat S, Khoshnia M, Dawsey SM, Pharaoh PD, Brennan P, Abnet CC, Boffetta P, Kamangar F, Malekzadeh R.

Opium Use and Risk of Pancreatic Cancer: A Prospective Cohort Study.

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2017 Dec 20. pii: cebp.0592.2017. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-17-0592. [Epub ahead of print]

 

 

 

2. Hashemian M , Murphy G., Etemadi A, , Poustchi H, , Brockman JD, Kamangar F, Pourshams A, Khoshnia MGharavi Am , Dawsey SM , Brennan PJ Boffetta P , Hekmatdoost A , Malekzadeh R , Abnet CC .

oenail mineral concentration and risk of esophageal squamous cell carcinoma, results from the Golestan Cohort Study.

2017 Dec;6(12):3052-3059. doi: 10.1002/cam4.1247. Epub 2017 Nov 10.

 

 

 

3.Hashemian M, Poustchi H, Abnet CC, Boffetta P, Dawsey SM, Brennan PJ, Pharoah P, Etemadi A, Kamangar F, Sharafkhah M, Hekmatdoost A, Malekzadeh R

Dietary intake of minerals and risk of esophageal squamous cell carcinoma: results from the Golestan Cohort Study.

Am J Clin Nutr. 2015 Jul;102(1):102-8

 

 

 

 

4.Golozar A, Etemadi A, Kamangar F, Fazeltabar Malekshah A, Islami F, Nasrollahzadeh D, Abedi-Ardekani B, Khoshnia M, Pourshams A, Semnani S, Marjani HA, Shakeri R, Sotoudeh M, Brennan P, Taylor P, Boffetta P, Abnet C, Dawsey S, Malekzadeh R.

Food preparation methods, drinking water source, and esophageal squamous cell carcinoma in the high-risk area of Golestan, Northeast Iran

Eur J Cancer Prev. 2016 Mar;25(2):123-9

 

 

 

 

5.Roshandel G, Merat S, Sotoudeh M, Khoshnia M, Poustchi H, Lao-Sirieix P, Malhotra S, O'Donovan M, Etemadi A, Nickmanesh A, Pourshams A, Norouzi A, Debiram I, Semnani S, Abnet CC, Dawsey SM, Fitzgerald RC, Malekzadeh R.

Pilot study of cytological testing for oesophageal squamous cell dysplasia in a high-risk area in Northern Iran.

Br J Cancer. 2014 Dec 9;111(12):2235-41

 

 

 

 

 

 

6.Keeley BR, Islami F, Pourshams A, Poustchi H, Pak JS, Brennan P, Khademi H, Genden EM, Abnet CC, Dawsey SM, Boffetta P, Malekzadeh R, Sikora AG

Prediagnostic serum levels of inflammatory biomarkers are correlated with future development of lung and esophageal cancer.

Cancer Sci. 2014 Sep;105(9):1205-11 

 

7.Roshandel G, Khoshnia M, Sotoudeh M, Merat S, Etemadi A, Nickmanesh A, Norouzi A, Pourshams A, Poustchi H, Semnani S, Ghasemi-Kebria F, Noorbakhsh R, Abnet C, Dawsey SM, Malekzadeh R

Endoscopic screening for precancerous lesions of the esophagus in a high risk area in Northern Iran.

Arch Iran Med. 2014 Apr;17(4):246-52

 

 

 

8.Shakeri R, Malekzadeh R, Etemadi A, Nasrollahzadeh D, Abedi-Ardekani B, Khoshnia M, Islami F, Pourshams A, Pawlita M, Boffetta P, Dawsey SM, Kamangar F, Abnet CC.

Association of tooth loss and oral hygiene with risk of gastric adenocarcinoma.

Cancer Prev Res (Phila). 2013 May;6(5):477-82

9. Etemadi A, Abnet CC, Golozar A, Malekzadeh R, Dawsey SM.

Modeling the risk of esophageal squamous cell carcinoma and squamous dysplasia in a high risk area in Iran.

Arch Iran Med. 2012 Jan;15(1):18-21

 

 

10. Aghcheli K, Marjani HA, Nasrollahzadeh D, Islami F, Shakeri R, Sotoudeh M, Abedi-Ardekani B, Ghavamnasiri MR, Razaei E, Khalilipour E, Mohtashami S, Makhdoomi Y, Rajabzadeh R, Merat S, Sotoudehmanesh R, Semnani S, Malekzadeh R

Prognostic factors for esophageal squamous cell carcinoma--a population-based study in Golestan Province, Iran, a high incidence area.

PLoS One. 2011;6(7):e22152 

 

 

 

 

11.Islami F, Kamangar F, Nasrollahzadeh D, Møller H, Boffetta P, Malekzadeh R

Oesophageal cancer in Golestan Province, a high-incidence area in northern Iran - a review.

Eur J Cancer. 2009 Dec;45(18):3156-65

 

 

 

 

12. Islami F, Pourshams A, Nasrollahzadeh D, Kamangar F, Fahimi S, Shakeri R, Abedi-Ardekani B, Merat S, Vahedi H, Semnani S, Abnet CC, Brennan P, Møller H, Saidi F, Dawsey SM, Malekzadeh R, Boffetta P

Tea drinking habits and oesophageal cancer in a high risk area in northern Iran: population based case-control study.

BMJ. 2009 Mar 26;338:b929

 

 

 

 

 

مطالب مشابه