ژورنال حاضر در ارتباط با طبقه بندی انواع پولیپ و نحوه برخورد درست با آنهاست.
ارائه دهنده : دکتر محمد امانی، فوق تخصص گوارش و کبد،  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده:
کانسر کولون از جمله کانسرهای شایع و تنها کانسر قابل پیشگیری است. از روشهای غربالگری این کانسر انجام کولونوسکوپی و تشخیص پولیپ ها و برداشتن آنها با روش صحیح است. ژورنال حاضر در ارتباط با طبقه بندی انواع پولیپ و نحوه برخورد درست با آنهاست.
 
 
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی