سرطان کولورکتال ( Colorectal Cancer )

 

گروه پژوهشی سرطان کولورکتال (Colorectal Cancer Research Group) ، یکی از گروه های پژوهشی فعال در مرکز تحقیقات سرطان های گوارش و کبد پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران است که در ابتدا با فعالیت دکتر رضا انصاری، دکتر فرهاد بیشه سری، و دکتر محبوبه مهدوی نیا آغاز به کار کرد و سپس با همکاری دکتر علیرضا دلاوری و دکتر حمیده سلیم زاده در کنار سایر محققان قبلی،  به فعالیتهای مطالعاتی خود تا کنون ادامه داده است. فعالیت این گروه در ابتدا مطالعات اپیدمیولوژیک و  ژنتیک اپیدمیولوژی و ثبت سرطان بود ولی با توجه به افزایش شیوع سرطان کولون در ایران و امکان پیشگیری از این سرطان از طریق غربالگری، اخیرا تمرکز اصلی بر اجرای طرح های پژوهشی جهت بررسی امکان پذیر بودن غربالگری در ایران است.

 

 

 

 

  

 

 

مطالب مشابه