ثبت سرطان ، سیستمی است که امروزه اساس «برنامه کنترل سرطان» در کشورهای جهان را تشکیل می دهد. هدف این نظام، ارائه آمار و اطلاعات اپیدمیولوژیک مرتبط با بیماری سرطان است. این اطلاعات سبب تشخیص درست اولویتها در برنامه های ملی و جهانی کنترل سرطان می شود و بدون این نظام مهم، بررسی میزان شیوع سرطان و نیز اثربخشی سیاستهای بهداشتی جهان در زمینه کنترل سرطان ناقص مانده و  عدم ایجاد و اجرای آن، موجب هدررفت بخش اعظمی از سرمایه های انجام شده برای مقابله با سرطان خواهد شد.

 پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان مجری مطالعه سرطان مری و معده در شمال ایران و نیز مطالعه بزرگ کوهورت گلستان و همچنین به عنوان یکی از همکاران اصلی در تهیه « نخستین گزارش ثبت سرطان مبتنی بر کل جمعیت ایران» که با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به اجرا در آمده و توسط معتبرترین مرجع جهانی «سرطان در پنج قاره» سازمان بهداشت جهانی، جهت انتشار ، تایید شده است ، یکی از استوانه های نظام ثبت سرطان در ایران به شمار می رود که در ایجاد و رهبری نظام ثبت سرطان در ایران نقشی اساسی ایفا کرده است.

بنا بر ضرورت های مهم یاد شده، گروه «ثبت سرطان» پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، با هدف کمک به تولید اطلاعات اپیدمیولوژیک مرتبط با ثبت سرطان و سیاستگذاریهای دقیق تر مقابله با این بیماری در نظام سلامت ایران و بویژه نظام ثبت سرطان کشور تشکیل شده و فعالیتهای متعددی در این زمینه اجرا کرده است.

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی