اختلالات عملکردی دستگاه گوارش (FGIDs) که به عنوان اختلالات روده مغز نیز شناخته شده اند شامل تعدادی از اختلالات می شود که می تواندهمه بخشهای دستگاه گوارش را متاثر ساخته و منجر به افزایش حساسیت احشایی و اختلالات حرکتی دستگاه گوارش شود.

بنیاد رم  ROME Fundation مهم ترین بنیاد پژوهشی دربررسی تمام انواع اختلالات عملکردی دستگاه گوارش بوده و تعاریف مشخصی را برای هرکدام ارایه می کند.

آخرین کمیته هماهنگی رم، سیستم طبقه بندی رم IV را که شامل طبقه بندی مناسب برای بزرگسالان، کودکان و نوزادان است، تدوین کرده است.

طبقه بندی فعلی رم IV برای بزرگسالان که  در سال 2016 بازبینی شده است، به شرح زیر است:

A. اختلالات مری (Esophageal Disorders):

A1 درد قفسه سینه عملکردی (Functional chest pain)
A2 سوزش سر عملکردی (Functional heartburn)
A3 رفلاکس در اثر افزایش حساسیت (Reflux hypersensitivity)
A4 گلوبوس (Globus)
A5 دیسفاژی عملکردی (Functional dysphagia)


B. اختلالات دستگاه گوارش (Gastroduodenal Disorders):

B1  سوهاضمه عملکردی (Functional dyspepsia)
B1a سندرم دیسترس بعد خوردن غذا      ( Postprandial distress syndrome (PDS))
B1b  سندرم درد اپیگاستر (Epigastric pain syndrome (EPS))
B2  اختلالات افزایش باد گلو (Belching disorders)
B2a  آروغ زدن بیش از اندازه قسمت بالای معده (Excessive supragastric belching)
B2b  آروغ زدن بیش از اندازه معده (Excessive gastric belching)
B3 اختلالات تهوع و استفراغ (Nausea and vomiting disorders)
B3a سندرم تهوع استفراغ مزمن (Chronic nausea vomiting syndrome (CNVS))
B3b سندرم استفراغ دوره ای (Cyclic vomiting syndrome (CVS))
B3c سندرم استفراغ ناشی از کانابینوئید (Cannabinoid hyperemesis syndrome (CHS))
B4 سندرم نشخوار کردن (Rumination syndrome)


C. اختلالات روده (Bowel Disorders):

C1 سندرم روده تحریک پذیر (C1. Irritable bowel syndrome (IBS)
سندرم روده تحریک پذیر با یبوست غالب (IBS with predominant constipation (IBS-C))
سندرم روده تحریک پذیر با اسهال غالب (IBS with predominant diarrhea (IBS-D))
سندرم روده تحریک پذیر با عادات روده مخلوط (IBS with mixed bowel habits (IBS-M))
سندرم روده تحریک پذیر طبقه بندی نشده (IBS with mixed bowel habits (IBS-M))
C2 یبوست عملکردی (Functional constipation)
C3 اسهال عملکردی (Functional diarrhea)
C4  نفخ و دیستانسیون شکمی عملکردی (Functional abdominal bloating/distension)
C5 اختلال عملکردی غیراختصاصی روده (Unspecified functional bowel disorder)
C6 یبوست ناشی از اپیویید (Opioid-induced constipation)

 

D.  اختلالات و دردهای گوارشی با منشا مغزی Centrally Mediated Disorders of Gastrointestinal Pain):

D1 سندرم درد شکم مرکزی (Centrally mediated abdominal pain syndrome (CAPS))
D2  سندرم درد شکمی ناشی از مصرف مواد مخدر (Narcotic bowel syndrome (NBS)/ Opioid-induced GI hyperalgesia)


E.  اختلالات کیسه صفرا و اسفنکتر ادی (Gallbladder and Sphincter of Oddi disorders):

E1 درد صفراوی (Biliary pain)
E1a اختلال عملکردی کیسه صفرا (Functional gallbladder disorder)
E1b اختلال عملکردی اسفنکتر ادی کیسه صفرا (Functional biliary sphincter of Oddi disorder)
E2  اختلال عملکردی اسفنکتر ادی پانکراس (Functional pancreatic sphincter of Oddi disorder)


F. اختلالات روده مقعدی (Anorectal Disorders):

F1 بی اختیاری مدفوع (Fecal incontinence)
F2 درد آنورکتال عملکردی (Functional anorectal pain)
F2a سندرم عضله بالا برنده مقعد (Levator ani syndrome)
F2b درد عملکردی آنورکتال  غیر اختصاصی(Unspecified functional anorectal pain)
F2c پروکتالژی (Proctalgia fugax)
F3 اختلالات دفع عملکردی (Functional defecation disorders)
 F3a نیروی ناکافی برای دفع (Inadequate defecatory propulsion)
F3b  دفع ناهماهنگ/ دیس سینرژی (Dyssynergic defecation)

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی