رییس مرکز : دکتر ناصر احمدبیگی

  ایمیل:

   n-ahmadbeigi@tums.ac.ir

   ahmadbeigi28@gmail.com    

   شماره تماس:   02182415103  

 

 

    دکتر محمود نادری
    ایمیل:          
   m-naderi@tums.ac.ir
   mahmood.naderi@gmail.com 
   شماره تماس:  02182415180

 

 

 

  دکتر صمد محمدنژاد

   ایمیل:

  smuhammadnejad@gmail.com

     شماره تماس: 02182415180

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی