اعضای گروه پژوهشی سرطان کولورکتال

 

       

دکتر رضا ملک زاده           دکتر رضا انصاری           دکتر علیرضا دلاوری      دکتر فرهاد بیشه سری

                

دکتر محبوبه مهدوی نیا          دکتر حمیده سلیم زاده                  دکتر محمد امانی                     دکتر احمد رضا نیاورانی              دکتر شیرین موسوی

مطالب مشابه