گروه پژوهشی سرطان معده:

دکتر رضا ملک زاده

 

  دکتر فرین کمانگر   دکتر اکرم پورشمس  دکتر حسین پوستچی 

 

       

دکتر آرش اعتمادی  دکتر محمد رضا اکبری دکتر علیرضا سجادی  دکتر مسعود ستوده 

             

دکتر عبد الصمد غراوی  دکتر داریوش نصرالله زاده  دکتر محمد نیک منش

    

دکتر رامین شاکری   دکتر علیرضا سیما   دکتر فریده سیاووشی

 

 

         

 

مطالب مشابه