نخستین گزارش رسمی «ثبت سرطان مبتنی بر کل جمعیت ایران» ، در معتبرترین مرجع «ثبت سرطان در پنج قاره» سازمان بهداشت جهانی، مورد تایید و پذیرش جهت انتشار قرار گرفت.
  • نمایش : ۲۶ دفعه
  • موضوع : تحقیقات