سایت برای تعمیر و نگهداری و برخی به روز رسانی‌‌ها بسته است. لطفا بعدا مراجعه نمایید.

هیچ همه خطاها (0) توصیه شده (0) پرس و جو ها (7) بلاک ها (0) اضافی (2) زمان سنج(2)
خطاها
توصیه شده
پرس و جو ها
0.000217 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000185 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001852 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'dan2mjklr8bkvttmfkqtb5frg1'
0.000173 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000151 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000129 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000156 - SELECT f.*, s.tpl_source FROM tplfile f LEFT JOIN tplsource s ON s.tpl_id=f.tpl_id WHERE (tpl_tplset = 'default' AND tpl_file = 'system_siteclosed.tpl') ORDER BY tpl_refid
مجموع: 7
بلاک ها
مجموع: 0
اضافی
شامل فایل های: 83 فایل
میزان رم استفاده شده: 3281496 bytes
زمان سنج
XOOPS انجام گرفت 0.028 ثانیه برای بارگذاری.
XOOPS Boot انجام گرفت 0.028 ثانیه برای بارگذاری.