سایت برای تعمیر و نگهداری و برخی به روز رسانی‌‌ها بسته است. لطفا بعدا مراجعه نمایید.

هیچ همه خطاها (0) توصیه شده (0) پرس و جو ها (7) بلاک ها (0) اضافی (2) زمان سنج(2)
خطاها
توصیه شده
پرس و جو ها
0.000267 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000177 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000655 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'jlstijb9h8eaqv5pqcsj34ucc4'
0.010689 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000178 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000321 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000189 - SELECT f.*, s.tpl_source FROM tplfile f LEFT JOIN tplsource s ON s.tpl_id=f.tpl_id WHERE (tpl_tplset = 'default' AND tpl_file = 'system_siteclosed.tpl') ORDER BY tpl_refid
مجموع: 7
بلاک ها
مجموع: 0
اضافی
شامل فایل های: 83 فایل
میزان رم استفاده شده: 3284824 bytes
زمان سنج
XOOPS انجام گرفت 0.043 ثانیه برای بارگذاری.
XOOPS Boot انجام گرفت 0.043 ثانیه برای بارگذاری.