بیماریهای خود ایمنی و حرکتی لوله گوارش

بیماریهای خود ایمنی و حرکتی لوله گوارش

28110 مرتبه خوانده شده
بیماری خود ایمنی و حرکتی لوله گوارش

مرکز تحقیقات بیماری هایخودایمنی و حرکتی لوله گوارش یکی از سه مرکز تحقیقات پژوهشکده گوارش و کبد می باشدکه در برگیرنده گروه های تحقیقاتی سلیاک، بیماری های التهابی روده، هلیکوباکترپیلوری،آشالازی، ریفلاکس می باشد.
هدف از تشکیل این مرکز تحقیقاتبررسی و تحقیق در مورد اتیولوژی، پاتوژنز و ژنتیک این بیماری های خودایمنی و حرکتیلوله گوارش بوده است. امید آن می رود این تحقیقات بتواند راهکار های تازه ای درجهت شناسایی و درمان این بیماری های ارائه دهد و روزنه های تازه ای در جهت بهبوداین بیماران و ارتقاء سطح کیفی زندگی آنان بگشاید.
از آنجا که این مرکز یکیاز بزرگترین مراکز ارجاع بیماری هایخودایمن بوده است و با وجود نادر بودن برخی از این نوع بیماری ها مانند آشالازی وسلیاک، حجم گسترده ای از بیماران از سراسر کشور در این مرکز تحت درمان و پیگیریقرار می گیرند، و می توان نتایج بسیار ارزشمندی را از این بررسی ها جمع آوری نمود وبصورت مقالات متعدد جهت ارتقاء سطح کیفی، درمان و پیگیری این بیماران به عرضه علمو دانش ارائه نمود.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای خودایمنی و حرکتی لوله گوارش: دکتر جواد میکائیلی

معاون مرکز تحقیقات بیماریهای خودایمنی و حرکتی لوله گوارش: دکتر رضا انصاری

گروه های تحقیقاتی
سلیاک
بیماری های التهابی روده
هلیکوباکترپیلوری
آشالازی
گاستروازوفاژینال رفلاکس


چاپ صفحه ارسال به دوستان