دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

تاریخ انتشار: : ۱۳۹۲/۶/۲۷ ۱۸:۴۷3982 مرتبه خوانده شدهمنتشر شده در شاخه: پژوهشی
برنامه کارآموزی پژوهش

كارآموزي پژوهش، یک برنامه آموزشی پژوهشی در مراكز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این برنامه براي افراد عالقمند به پژوهش طراحی شده تا با استفاده از امکانات دانشگاه علوم پزشکی تهران، توانایی و قابلیتهاي خود را در زمینه پژوهش ارتقا دهند.
دستورالعمل برنامه كارآموزي پژوهش
به روز شده: : ۱۳۹۲/۷/۱۴ ۱۷:۴۱