گاستروازوفاژیال ریفلاکس

گاستروازوفاژیال ریفلاکس

تاریخ انتشار: : ۱۳۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۵۱7549 مرتبه خوانده شدهمنتشر شده در شاخه: بیماریهای خود ایمنی و حرکتی لوله گوارش
گروه ريفلاكس گاسترو ازوفاژيال

اعضاي گروه: دكتر مريم مظلوم، دكتر حبيبه نخبه زعيم، دكتر هادي رازجويان، شهرزاد پدرام نيا(كارشناس ارشد ميكروبيولوژي)، پرستو صنيعي (دكتراي ميكروبيولوژي)، دكتر رضا ملك زاده
مدير گروه: دكتر سياوش ناصري مقدم

از انتشار آخرين اطلاعات در مورد گروه ريفلاكس تا كنون تغييرات عمده اي در گروه رخ داده است.با تلاش اعضاي جديد گروه كه به جمع ما پيوسته اند در حال كسب اطلاعات ارزشمندي در مورد بيماري ريفلاكس در ايران مي باشيم.GERD cohort در ايران پايه گذاري شده و به شكل مؤثري پي گيري مي شود.
بدين وسيله از تمامي همكارانم كمال تشكر و قدر داني را دارم.
اغلب همكاران جوان تحصيلات خود را ادامه داده و متخصصان موفقي در زمينه هاي مختلف از جمله: جراحي اعصاب، نورولوژي، اورولوژي، راديولوژي، طب داخلي و علوم پايه شده اند. خوشبختانه تمامي اين افراد همكاري خود را با گروه حفظ كرده و ما همواره از نظرات هوشمندانه ايشان بهره مي بريم. همكاران جديد گروه نيز بر پايه ي نتايج تلاش دوستان پيشين خود به تقويت گروه مي پردازند كه به تمام اين دوستان جديد خوش آمد گفته و از همكاري ايشان با گروه ريفلاكس سپاسگزارم.
همان طور كه اشاره شد با توجه به اهداف تحقيقاتي كه داشتيم GERD cohort را پايه گذاري كرده كه همچنان فعالانه پي گيري مي شود و تا كنون منجر به انتشار چندين مقاله شده است. پایگاه داده GERD توسعه داده شده و در جهت برآورده کردن الزامات مطالعات بیشتر بهبود داده شده است. ارزيابي طبقه بندي لوس آنجلس براي ريفلاكس از نظر تكرار پذيري بين افراد به پايان رسيد و مقاله آ‎ن چاپ گرديد، ايمن بودن مصرف دراز مدت امپرازول مورد بررسي قرار گرفت و مرور نظام مند آن(systematic review) در دست بررسي است و روايي و پايايي پرسشنامه Quality of Life in Reflux Associated Disease (QOLRAD) نيز براي جمعيت فارسي زبان بررسي و تاييد گرديد و مقاله آن نيز به چاپ رسيد. مطالعه جمعيتي تهران نيز تكميل شد و نتايج آن منتشر گرديد و همچنين دو مطالعه ديگر براي بررسي اپيدميولوژيك بيماران ريفلاكسي يكي توسط پيگيري تلفني و ديگري در مورد بهداشت دهان به اتمام رسيد و نتايج هر دو آنها چاپ گرديد. در همچنين بروشور، مناسب براي بيماران مبتلا به ريفلاكس طراحي و منتشر شد كه به زودي به روز مي شود. همچنين گروه ما به چندين گروه ديگر در شهر هاي مختلف در مورد استفاده از پرسشنامه معتبر شده Mayo GERQ براي طراحي مطالعات جمعيتي (Population based) كمك كرده است.
مطالعه جالب ديگري كه توسط گروه ريفلاكس انجام شده است، مطالعه اكو لوژيك بر روي ارتباط بين ميزان نيترات آب آشاميدني و ريفلاكس بوده است. كه منتهي به شكل گيري ايده ي جديدي شد كه تئوري نيترات را براي پاتوژنز بيماري ريفلاكس مطرح مي شود. به دنبال اين ايده، مطالعه ديگري براي بررسي مقدار نيتريت توليد شده در دهان بيماران مبتلا به ريفلاكس و مقايسه آن با افراد سالم صورت گرفت. نتايج اين مطالعه hypothesis مطرح شده در مورد نقش نيتراب ونيتريت در ايجاد بيماري ريفلاكس را تقويت نمود.
هم اكنون ما در حال پيگيري GERD cohortو مطالعات بيشتر بر روي موضوع نيترات مي باشيم .
بار ديگر از تمام كساني كه براي گسترش و پيشرفت گروه ريفلاكس تلاش كرده و مي كنند سپاسگزارم .

مقالات ارائه شده


Abstract های ارائه شده در کنگره های مختلف

به روز شده: : ۱۳۹۰/۷/۲۱ ۱۷:۰۰
چاپ صفحه ارسال به دوستان