گالری تصاویر
گالری تصاویر
شاخه ها / آلبوم ها تعداد آلبوم ها تعداد تصاویر

بازدید گروه GEMINI از کوهورت استان گلستان


6

برگزاری نشست GEMINI توسط DDRI


12

میهمانان


1 7

همایش ها و سمینارها


کلیه تصاویر منتخب از همایشها و سمینارهای برگزار شده در DDRI

5 73

گروه های فعال در DDRI


در این پژوهشکده 19 گروه تحقیقاتی مشغول به فعالیت می باشند.

3 62