پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران